Esileht   Internet ja digi-TV   Serverimajutus   Asukoht   Kalendrid 
 
 
 
 Serverimajutus
     Veebimajutus
     VPS serverid
     Lisateenused
     Tingimused
Oleme avatud:
EQ Computer OÜ
Aia 66
E-R kell 9 - 18
tel 453 8811

Asukoht 

SERVERITEENUSTE ÜLDTINGIMUSED
KOHALDAMISALA


1.1. Käesolevaid Serveriteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile EQ poolt pakutavate Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud Teenuslepingutele.

1.2. Lisaks kohalduvad Serveriteenustele EQ Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Serveriteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

KASUTATAVAD MÕISTED
2.1. Serveriteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:

2.1.1. Füüsiline Server – EQ valduses olev Kliendile Serveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega;

2.1.2. Virtuaalserver – Ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ning EQ teiste klientidega jagatud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid materjale. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka EQ poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ressurssi;

2.1.3. Server – Füüsiline Server ja / või Virtuaalserver.

 

TEENUSE KASUTAMINE
3.1. Kliendil on õigus kasutada Serverit oma rakenduste ja materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele, sõltuvalt Serveriteenuse liigist ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul moel, mis vastab Serveriteenuse kirjeldusele;

3.2. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma tema poolt paigaldatud tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse.

3.3. Klient vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi. Sealhulgas on keelatud autoriõigusega kaitstud meedia ning tarkvara kasutamine või levitamine, kui selleks puudub nõutav litsents.

3.4. Klient ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kaheteistkümne (12) tunni jooksul peale EQ poolt vastavasisulise teate esitamist.

3.5. Klient kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).

3.6. EQ’l on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Serveriteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu Dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. EQ jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.

SERVERI HOOLDUS. RIKETE KÕRVALDAMINE
4.1. Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab EQ regulaarselt Serveri hooldust. EQ teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Serveriteenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.

4.2. EQ kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul.

4.3. EQ teeb Kliendi materjalidest võimalusel regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist.

4.4. EQ teeb vajadusel perioodilisi hooldustöid ning tark- ja riisvaralisi uuendusi ning need tööd võivad sisaldada katkestusi Kliendi Serveriteenustele. Perioodilistest töödest Klienti täiendavalt ei teavitata.

SERVERITEENUSE PEATAMINE
5.1. EQ’l on õigus peatada Kliendile Serveriteenuse osutamine koheselt, kui:

5.1.1. Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel EQ’t osutamast teenuseid;

5.1.2. Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);

5.1.3. Klient ei järgi punktis 3.6 osundatud EQ ettekirjutust.

 

POOLTE VASTUTUS
6.1. EQ ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:

6.1.1. Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;

6.1.2. Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Serveriteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;

6.1.3. kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);

6.1.4. viiruste levimine.

 

6.2. Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või EQ tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui EQ on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata EQ poolsest hoiatamisest. 
 
EQ computer OÜ, Aia tn 66, Kuressaare, Saaremaa. Tel 45 38811 e-post: info ät eq punkt ee